Ssscream sales activities

Algemene voorwaarden

Ssscream Sales Activities
e-mail: ssscreamsalesactivities@gmail.com
Tel: 0654673021
KvK nr. 54732964
BTW nr. NL077369191B01

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte,opdracht en overeenkomst tussen Ssscream Sales Activities(gevestigd te Castricum), hierna te noemen: "Opdrachtnemer", en een Opdrachtgever(natuurlijke of rechtspersoon, die de hulp inroept van Opdrachtnemer).
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
1.3 Onder overeenkomst en opdracht wordt verstaan: de in onderling overleg tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever te bepalen werkzaamheden die door de Opdrachtnemer verricht dienen te worden.
1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
1.5 De Opdrachtgever die eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd wordt geacht stilzwijgend akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.
Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.2 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
2.4 Offertes en prijsaanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst volledig en juist weer te geven.
3.2 Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor haar (personeels-)capaciteit elders in te zetten.
3.2 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, strekking of inhoud van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
3.4 De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaaren tezamen met de opdrachtbevestiging.
Artikel 4 Verplichtingen van de Opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
4.2 In geval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal Opdrachtgever de Opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.
4.3 Opdrachtgever staat in voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
4.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens,faciliteiten en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
4.5 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
4.6 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik van computer-, telefoon- en faxfaciliteiten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten, is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.
Artikel 5 Uitvoering van de opdracht
5.1 Opdrachtnemer verplicht zich de opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren.
5.2 Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
5.3 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Opdrachtnemer overstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Opdrachtgever.
Artikel 6 Geheimhouding
6.1 Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
6.2 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
6.3 Tenzij daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet kenbaar maken. De Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
6.4 Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.
Artikel 7 Intellectuele eigendom
7.1 Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 8 Honorarium
8.1 Het honorarium van Opdrachtnemer wordt vastgesteld aan de hand van een uurtarief, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
8.2 Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
8.3 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
8.4 Opdrachtnemer zal aan Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Daarbij zal Opdrachtnemer de omvang en ingangsdatum van de verhoging vermelden.
8.5 Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden wordt per week aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.
8.6 Het honorarium van Opdrachtnemer is exclusief reiskosten en onkosten van Opdrachtnemer.
Artikel 9 Betaling en incassokosten
9.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer is aangegeven, door middel van storting ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
9.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de onder 9.1 genoemde termijn de factuur van Ssscream Sales Activities heeft betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij Opdrachtgever tenminste éénmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, vanaf de vervaldag Opdrachtgever een rente van 1% per maand in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente zal worden doorberekend. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
9.3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.
9.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
9.5 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.
Artikel 10 Reclames
10.1 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare en/of niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 15 werkdagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
10.2 Opdrachtnemer zal binnen 21 dagen na datum van ontvangst van de klacht aan de Opdrachtgever meedelen of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de klacht tegemoet wordt gekomen.
10.3 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
10.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.
Artikel 11 Leveringstermijn
11.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
11.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
11.3 De overeenkomst kan - tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is - door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
11.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.
Artikel 12 Opzegging en ontbinding
12.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de overeenkomst opzeggen,met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
12.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de Wet en overeenkomst.
12.3 Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
12.4 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
12.5 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen.
12.6 Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld.
12.7 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.
Artikel 13 - Overmacht
13.1 Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Ssscream Sales Activities zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Ssscream Sales Activities kan worden verwacht. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de opdracht al dan niet tijdelijk verhindert. Hiertoe worden onder andere gerekend: oorlog(sgevaar), brand, waterschade, epidemieën, werkstaking, diefstal, overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc.
13.2 Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Ssscream Sales Activities opgeschort. In dat geval is Ssscream Sales Activities verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.
13.3 Opdrachtnemer heeft de plicht Opdrachtgever onverwijld op de hoogte te brengen indien er sprake is van een situatie van overmacht of de beëindiging hiervan.
13.4 Ingeval van een situatie van overmacht heeft Opdrachtnemer het recht om ofwel de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Opdrachtgever, ofwel bij levertijd de periode van overmacht te tellen.
13.5 Indien Ssscream Sales Activities bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Ssscream Sales Activities gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
. 12.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Opdrachtnemer en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat. 12.5 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden. 12.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een administrateur kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
14.2 Indien de Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal een bedrag € 1000.
14.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
-redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
14.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder wordt verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing, schade door bedrijfsstagnatiekosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door Opdrachtnemer gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
14.5 In geval het administratieve werkzaamheden van Opdrachtnemer betreft, vrijwaart Opdrachtgever de Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
14.6 In geval het fiscale werkzaamheden van Opdrachtnemer betreft, vrijwaart Opdrachtgever de Opdrachtnemer tegen vorderingen van derden, uit welke hoofde ook, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met een dienst die opdrachten aan Opdrachtgever heeft verleend. Dit artikel is niet van toepassing op vorderingen die zijn veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
14.7 In geval van aansprakelijkheidsstelling dient de Opdrachtnemer in de gelegenheid te worden gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en in het geval verdere werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming plaatsvinden dient de Opdrachtnemer hierbij betrokken te worden.
14.8 Opdrachtgever dient de in dit artikel bedoelde tekortkomingen te melden binnen een maand nadat hij/zij hiervan op de hoogte is gekomen, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is uitgesloten.
14.9 Ssscream Sales Activities zal niet aansprakelijk worden gesteld indien Opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
14.10 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
Artikel 15 Vervaltermijn
15.1 Voorzover in de Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke ook jegens Opdrachtnemer in verband met werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen
16.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
16.2 De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de Wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de Wet bevoegde rechter.
16.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 17 Vindplaats en wijziging voorwaarden
17.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam, onder nummer:54732964.
17.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.
17.3 De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Artikel 18 Nawerking
18.1 De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.
Artikel 19 Internetgebruik
Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische maiI met elkaar kunnen communiceren. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico's leven zoals - maar niet beperkt tot - vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico's. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of Opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.